Zásady ochrany osobních údajů
Správce údajů 

Správcem vašich osobních údajů je UTATY s.r.o., se sídlem Na Korálově 1163/2a, 
154 00 Slivenec, IČO 07977166. (dále jen „Společnost“).

Společnost je nezávislým podnikatelským subjektem, který dbá o ochranu osobních údajů. 

Kontaktní údaje správce jsou uvedeny níže:

UTATY s.r.o. 
Na Korálově 1163/2a
154 00  Slivenec
E-Mail: info@utaty.cz

( dále též Správce nebo Společnost )

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

Správce zpracovává vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě plnění vaší objednávky a dále zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

Jedná se zejména o následující situace:

 • Pokud nás kontaktujete přímo (např. prostřednictvím webových stránek Společnosti) 
 • Pokud nakoupíte produkt přes naše webové stránky.
 • Pokud reagujete na naše přímé marketingové kampaně, např. vyplníte odpovědní dotazník nebo zadáte údaje online na našich webových stránkách.
 • Pokud nám vaše osobní údaje předají povoleným způsobem další obchodní partneři.
 • Jestliže jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů (např. od komerčních zprostředkovatelů adres).

Pokud nám poskytnete údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší než 13 let, neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu nemáte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pomozte nám prosím vést aktuální údaje – sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo váš preferovaný způsob kontaktu.

Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat 

Můžeme o vás shromažďovat následující typy údajů:

 • Kontaktní údaje – jméno, iniciály, telefonní číslo, e-mailová adresa, 
 • Osobní informace – datum narození, jméno, e-mailová adresa, číslo účtu, číslo platební karty, preferovaný způsob kontaktování,
 • Zájmy – informace o vašich zájmech, 
 • Používání webu & sdělení – jak používáte náš web a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích 
 • Informace o historii zákazníka – míra spokojenosti zákazníka, využité/odmítnuté nabídky, datum koupě, datum prodeje, datum registrace, datum objednávky, údaje o koupi, historie kampaně, reakce na kampaň, doporučení dalších uživatelů, reklamační historie
 • Užívání zařízení a služeb – jak používáte své zařízení (mobil nebo PC) a služby nabízené na zařízení
 • Údaje o poloze zařízení – poloha vašeho PC či mobilního zařízení

 

Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů musí být odůvodněné některým z právních důvodů, kterým je následující zákonný důvod

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Společností; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v úvodu těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz )

 

Zákaznická podpora a marketing – reakce na dotazy a seznámení s novinkami a nabídkami

Společnost shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace a zájmy, údaje o historii zákazníka, využívání webových stránek a sdělení a může shromažďovat informace o prodeji a nákupu, osobní preference událostí, aby určila, jaké novinky a nabídky vás budou pravděpodobně zajímat, a dále pro účely kontaktu ve vztahu k těmto nabídkám v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů – dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

Na Společnost se vztahují právní předpisy České republiky a Společnost je povinna je dodržovat. Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak Společnost musí učinit. 

Předávání třetím osobám:

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod.

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům:

 • Smluvní partneři a subdodavatelé
 • Společnosti poskytující služby Společnosti, například údržba IT
 • Údržba a hosting IT, poskytovatel servisu zákaznického centra

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

Jak zabezpečujeme vaše údaje 

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů. Používáme například tato opatření:

 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely,
 • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě,
 • ukládání vysoce důvěrných údajů – např. informací o kreditních kartách – pouze v šifrované formě,
 • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Ochranná opatření týkající se údajů o poloze:
Některé služby lze nabízet, pouze pokud poskytnete údaje o své poloze nebo o poloze svého zařízení. Důvěrnost údajů o této poloze bereme velmi vážně.
Následující ochranná opatření platí pro údaje o poloze:

 • ve formátu souvisejícím s vámi nebo vaším vozidlem jsou uchovávány pouze tak dlouho. jak je nezbytné pro splnění účelu, k němuž byl poskytnut souhlas.
 • V tomto formátu jsou získávány a je k nim přistupováno pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí požadované služby, nebo pokud jsme povinni tyto údaje uchovat anebo poskytnout ze zákona (a pokud jsme povinni poskytnout údaje donucovacím orgánům nebo jakékoliv jiné třetí osobě, budeme vás o tom informovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti nebo ledaže tak nesmíme učinit).
 • Pro jakékoliv další použití údajů o poloze pro účely analýzy budou využity pouze nevratně anonymizované soubory údajů.
 • Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.

 

Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.

Jak dlouho údaje uchováváme 

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.

Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

Používání pro účely zákaznické podpory a marketingu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

Použití pro účely plnění smlouvy týkající se zprostředkování prodeje a nákupu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

Pokud jsou řešeny nároky:

Ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů 

Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: info@utaty.cz

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů 

KHEER

Chcete dnes připravit něco bezlepkového?

Prozradíme Vám další sladký indický recept s kardamomem. Je sice trošku časově náročný, ale vyplatí se to.

Je to SKVOST!

Suroviny

120 g jasmínové rýže

250 ml kokosového mléka

80 g cukru

4 g mletého kardamomu

špetka soli

1 litr vody

8 lžic marmelády

ovoce na ozdobení

Postup

rýži vařit v 1 litru vody za občasného míchání asi 45 minut

až bude rýže téměř rozvařená přidat cukr, sůl, kokosové mléko a kardamom

nechat mírně vařit za stálého míchání dalších 15 minut

když je při vaření rýže příliš hustá, přilít vodu a stále míchat, aby se nepřipálila

servírovat s domácí marmeládou a ovocem (maliny, ostružiny, borůvky, jahody...) a ozdobit lístkem máty

chutná božsky hned po uvaření, když je ještě vlažný, ale vynikající je i druhý den z ledničky

Recept si můžete též stáhnout v PDF zde.