Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

UTATY s.r.o.

IČ: 07977166

DIČ: CZ07977166

se sídlem: Na Korálově 1163/2a, Slivenec, 154 00

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310875

kontaktní údaje:

email: info@utaty.cz

telefon: +420 723 712 050 

web: www.utaty.cz

(dále jen „prodávající“)

1.    Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webové stránky www.utaty.cz (dále je „internetový obchod“). 

2..   Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. 

3.    Veškeré práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy mezi ním a prodávajícím rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.    Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavírají se v českém jazyce. 

II.

Informace o zboží a cenách

1.    Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, zejména nákladů na dopravu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy na základě individuálních podmínek.

2.    Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy ve smysli § 1732 občanského zákoníku. Nabídku na uzavření kupní smlouvy činí vždy kupující.

3.    V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.    Případné slevy kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

2.    Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3.    Objednávkový formulář obsahuje vedle kontaktních údajů kupujícího zejména informace o: 

a.    druhu a množství objednávaného zboží,

b.    způsobu úhrady kupní ceny zboží,

c.    způsobu doručení objednávaného zboží a

d.    nákladech spojených s dodáním zboží.

4.    Před odesláním objednávky má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5.    Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu uvedenou kupujícím.

6.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho uvedenou emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 

7.    Všechny zaplacené objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

8.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

1.    Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující opakovaně provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

2.    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.    Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou

2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, pokud je objednané zboží za méně než 1.500 Kč (tisíc pět set korun českých). Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.    V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.    Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

6.    Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

1.    Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

2.    Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.    Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán buď na emailovou adresu kupujícího, případně je doklad přiložen k dodávanému zboží.

6.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1.    Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.    Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3.    Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4.    Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty pro odstoupení.

5.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.    Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.    Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

VII.

Práva z vadného plnění

1.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady u koření ve lhůtě trvanlivosti, která je uvedena na obalu jako Minimální trvanlivost do, u ostatního zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupujícímu nepřísluší uplatnit právo z vady, pakliže nedodržel podmínky pro skladování a nebylo-li potravinářské zboží otevřeno s výjimkou případů, kdy otevření je nezbytné pro zjištění vady.

2.  Kupující je povinen si zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí, aby zjistil případné vady zboží. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku, kdy ji kupující převezme, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží. 

3.  Zjistí-li kupující vadu, je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího, a to telefonicky nebo e-mailem. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen zaslat nebo předložit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení reklamace. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30-ti dnů od vytknutí vady. Kupující je zároveň povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující zvolil – tj. dodání nového zboží bez vady, slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, event. opravu zboží, připouští-li to jeho povaha.

4.  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.    Prodávající e-mailem informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

6.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Doručování

1.    Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2.    Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1.    Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudnímu cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt řešení mimosoudního sporu, kterým je u spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS).

2.    Než kupující přistoupí k mimosoudnímu řešení sporu cestou shora uvedenou, je třeba, aby se s reklamací obrátil na prodávajícího.

X.

Závěrečná ustanovení

1.    Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.    Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.    Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 22.6.2020

KHEER

Chcete dnes připravit něco bezlepkového?

Prozradíme Vám další sladký indický recept s kardamomem. Je sice trošku časově náročný, ale vyplatí se to.

Je to SKVOST!

Suroviny

120 g jasmínové rýže

250 ml kokosového mléka

80 g cukru

4 g mletého kardamomu

špetka soli

1 litr vody

8 lžic marmelády

ovoce na ozdobení

Postup

rýži vařit v 1 litru vody za občasného míchání asi 45 minut

až bude rýže téměř rozvařená přidat cukr, sůl, kokosové mléko a kardamom

nechat mírně vařit za stálého míchání dalších 15 minut

když je při vaření rýže příliš hustá, přilít vodu a stále míchat, aby se nepřipálila

servírovat s domácí marmeládou a ovocem (maliny, ostružiny, borůvky, jahody...) a ozdobit lístkem máty

chutná božsky hned po uvaření, když je ještě vlažný, ale vynikající je i druhý den z ledničky

Recept si můžete též stáhnout v PDF zde.